Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om de privacy te waarborgen. Praktijk Psychosomatiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat ik:
– Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– De verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Zal vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze
respecteer.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers
Persoonsgegevens van cliënten wordt door Praktijk Psychosomatiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Psychosomatische dossiervorming;
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de psychosomatische zorg met direct betrokken zorgverleners en verwijzers;
– Rapportages aan letselschade verzekeraars;
– Declaratie aan verzekeraars;
– Directe declaraties aan de cliënt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk
Psychosomatiek de volgende persoonsgegevens aan jou vragen:
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– BSN;
– Verzekeringsgegevens geverifieerd via onlinedienst Vecozo;
– Medische gegevens;
– Gegevens uit de GBA;
– Gegeven uit verwijzingen van artsen en specialisten;
– Bankrekeninggegevens bij directe betalingen.

Verwerking van persoonsgegevens door waarnemers
Persoonsgegevens van waarnemers worden door Praktijk Psychosomatiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan waarneming als gevolg van afwezigheid van Brenda Seijts.

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ik maak gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van een back-up van de patiëntenadministratie;
– Het indienen van een declaratie bij een zorgverzekeraar;
– Het rapporteren van gevraagde informatie door een letselschade verzekeraar, na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van betrokken cliënt.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken behalve als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en dan ben ik ook verplicht deze gegevens af te geven.
Ik kan persoonsgegevens delen met derden als jij mij hiertoe schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming bestaat uit een aantekening in het elektronisch patiëntendossier.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden door Praktijk Psychosomatiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de wettelijk verplichte 15 jaar en daarna
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Praktijk Psychosomatiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Ik heb de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Praktijk Psychosomatiek jouw gegevens kunnen inzien zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan (geheimhoudingsplicht);
– Ik hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
– Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen;
– Waarnemers en stagiairs zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over het belang en de toepassing van
optimale bescherming van jouw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Mocht ik jouw gegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik jou hierover direct contact met mij op te nemen. Ik zal jouw klacht serieus nemen en we zullen samen proberen een oplossing te vinden. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen of opmerkingen?
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met me op.